бул. Тодор Александров 141
София,
България
23.2932645
42.7039939
UserLikes
Име: ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ
Адрес: София, бул. Тодор Александров 141
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.saglasie.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Осигурителна дейност
Дейност:

Пенсионноосигурителна компания Съгласие

Ключови думи: пенсионноосигурителна компания съгласие, пенсионноосигурителна компания, доброволно пенсионно осигуряване, пенсионно осигуряване, професионален пенсионен фонд

За нас

Създадена през 1995 година Пенсионноосигурителна компания Съгласиебележи непрестанно развитие в своята дейност. С осемнадесетгодишна традиция в допълнителното пенсионно осигуряване Компанията спечели своя имидж на дългогодишен и сигурен партньор в сферата на пенсионното осигуряване. Политиката, която води мениджърският екип, доказа своята правилна посока, като това се отрази и върху постигнатите от ПОК Съгласие АД резултати. 


Понастоящем за Компанията работят 134 служители и над 5000 осигурителни посредника в цялата страна. Основен акционер е Химимпорт АД, което е измежду дружествата с най-голяма пазарна капитализация на Българската фондова борса-София. Компанията има едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от Милен Марков - Главен изпълнителен директор, Иванка Данева и Анатолий Величков – Изпълнителни директори.


Клиентите на ПОК Съгласие се обслужват в 45 офиса на територията на цялата страна.


По данни на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) показателите, характеризиращи дейността на управляваните от Компанията пенсионни фондове към края на 2012 г. са:
Осигурени лица - 504 447 души, което представлява пазарен дял 12,33 %. Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване Съгласие имат пазарен дял по броя на осигурените лица, както следва:
- УПФ Съгласие - 12.85%,
- ППФ Съгласие - 14.87%
- ДПФ Съгласие - 8.48%.


Броят на осигурените лица са разпределени в управляваните фондове, както следва:
- Универсален пенсионен фонд Съгласие – 416 199 осигурени лица;
- Професионален пенсионен фонд Съгласие – 38 112 осигурени лица;
- Доброволен пенсионен фонд Съгласие – 50 136 осигурени лица.


Общият размер на нетните активи на трите пенсионни фонда e 683 781 хил. лв., което представлява пазарен дял 12.03 %

Постигнатата доходност за 2012 г. е:
- Универсален пенсионен фонд Съгласие – 10.45%;
- Професионален пенсионен фонд Съгласие – 7.12%;
- Доброволен пенсионен фонд Съгласие – 9.17%.
*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.


Доходността за 2012 г. е изчислена на базата на изменението в стойността на дяловете. Стойността на дяловете може да се понижи. Постигането на положителна доходност не е гарантирано.


Като елемент от политиката за повишаване на осигурителната култура на населението, която ПОК Съгласие АД провежда, Компанията планира да инвестира в информационни програми, като една от мерките, която ще бъде предприета е разширяване дейността на Информационния център.


Специалистите от Компанията се надяват това да способства не само за повишаването на обществения интерес към пенсионните продукти и услуги на пенсионните фондове Съгласие, но и да съдейства за по-високата социална информираност на осигурените лица. 
 
Открийте ни в Google+